Reakce na ústní šetření 24.10.2016

 1. Jaká je představa vedení firmy M-KOVO s.r.o. o rozvoji společnosti a o budoucím provozu linky povrchových úprav. 

Společnost navázala na výrobní provoz bývalého OPP a za celou dobu od roku 1991, kdy jsme začali jako soukromí subjekt, jsme neměli žádný výrazný problém se zákony a normami v oblasti životního prostředí a ochrany krajiny. Pravidelně spolupracujeme s orgány dozoru a dohledu nad životním prostředím, kterým poskytujeme max. součinnost při kontrolách.

Podnikání naší společnosti se pomalu, ale jistě vyvíjí a proces povrchových úprav našich výrobků nám ve výrobním programu výrazně chybí. Výrobky musíme vozit do dalších kooperací a to jejich zpracování prodlužuje, zdražuje a občany obce Rantířov zbytečně zatěžuje nákladní dopravou. Nová linka napomůže nejenom upevnit strategickou pozici naší společnosti na rychle se vyvíjeném a komplikovaném trhu, ale zejména zachová počty pracovních míst v dotčeném území. 

Rád bych podotknul, že kapacita nebo raději dimenze linky povrchových úprav je omezena, dle našeho zadání postačí pouze pro výrobky spadající do drobné výroby. 

V březnu 2017 to budou již tři roky (březen 2014), co společnost M – KOVO s.r.o. započala zpracovávat záměr vybudovat ve vlastním areálu firmy v průmyslové zóně (tak, jak je uvedeno v platném územním plánu obce Rantířov) linku na provádění povrchových úprav, tedy linku alkalického zinkování a černění. Bohužel do dnešního dne 26.10.2016 se nám nepodařilo legislativně dojít do zdárného konce i přesto, že technologie samotné linky i související neutralizační stanice je v současné době v souladu s podmínkami uvedenými ve EIA a jednotlivých stanoviscích příslušných dotčených orgánů. 

2.     Vznik a průběh investice společnosti M-KOVO s.r.o.. 

Ze strany naší společnosti jsme budoucí velmi náročnou investici započali připravovat velice zodpovědně. Nechali jsme vyhotovit projektovou dokumentaci pro Zjišťovací řízení a zahájili jsme povolovací proces. 

Na jaře 2015 jsme se pokusili předložit zastupitelstvu i občanům obce Rantířov všechny relevantní informace o záměru realizace linky povrchových úprav. Odborníci s odbornou autorizací, kteří s námi na přípravě této stavby spolupracují (Ing. Banýrová, Ing. Vejr a další), nenašli v záměru žádný negativní vliv na životní prostředí. Zde opět uvádím, že v návrhu realizace byly zohledněny veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů státní správy vč. požadavkům ochrany a životního prostředí obce Rantířov.

Vlna hysterie, která se po tomto jednání vzedmula, však znemožnila jakékoliv racionální projednání záměru na „půdě“ obce. Připomínám, že tato investiční příležitost je pro naši firmu stěžejní a to zejména pro upevnění pozice na trhu. Na místo rozumné dohody a podání relevantních a podložených připomínek od občanů, potažmo od zastupitelstva obce, vystřídalo na naši společnost několik kontrol (více jak deset za poslední rok), které formou podnětu, či stížnosti podali někteří občané obce. Proces povolování jedné ze stěžejních staveb důležitých pro rozvoj a chod firmy se tak těmito podněty, připomínkami a odvoláními prodloužil a stal se takřka nepřehledným.   

3.     Opomenutí starosty obce Rantířov v této věci zapříčinilo nenapravitelné škody spočívající zejména v prvotní neinformovanosti obyvatel obce.

Příprava dokumentace Zjišťovacího řízení EIA, ve které je v závěru popsán neutrální dopad celého projektu na životní prostředí, nám zabrala takřka celý rok. Obec Rantířov byla v druhé polovině roku 2014 oslovena v rámci tohoto řízení Krajským úřadem, kdy její povinností je veřejně oznámit toto řízení VŠEM občanům obce tak, aby se všichni mohli VČAS vyjádřit a vznést tak své připomínky, podněty, či dotazy. Některé dotčené orgány to tak samozřejmě učinili, bohužel Obec Rantířov zůstala bez jakýchkoli připomínek a dotazů.

Po té, co záměr prošel složitým Zjišťovacím řízením, následovalo další kolo „povolování“, kde samozřejmě i Obec Rantířov byla vždy postavena za účastníka řízení. Osobně si myslím, že nejvíce naší společnosti M-KOVO s.r.o. uškodila desinformace, která zazněla při jednání zastupitelstva za účasti široké veřejnosti, kdy bylo mylně uvedeno, že v chemickém procesu spuštěné automatické linky budou do prostředí uvolňovány chemické prvky (šestimocný chrom, chromáty a kyanidy). ZDE ZDŮRAZŇUJI, že žádná z těchto látek se dnes již nepoužívá a v žádném případě ve výrobním procesu figurovat nebude. Dnešní moderní technologie nepočítají s těmi chemickými látkami a byly nahrazeny šetrnějšími k životnímu prostředí. Občané obce jsou tak zcela zbytečně děšeni nepravdivými informacemi a naše firma je tímto neoprávněně poškozována.

 4.     V současnosti stavební úřad na základě vyzvání Krajského úřadu kraje Vysočina provedl nové projednání našeho stěžejního záměru. Proč vlastně došlo k tomu, že se záměr linky povrchových úprav projednává ve správním řízení o dodatečné povolení stavby.

V průběhu roku 2015, byl vypsán dotační titul na rozvoj průmyslových podniků zabývajících se drobnou výrobou, který se vztahoval i na náš záměr automatické linky povrchových úprav. Naše společnost se o něj ihned začala zajímat a přizpůsobila tak i svůj budoucí směr činnosti. Získání dotačního titulu má ovšem svá pravidla, od kterých se musejí odvíjet postupné kroky společnosti M-KOVO s.r.o. tak, aby byla zachována výroba /bezkonfliktní provoz podniku. Opomenutí Obce Rantířov a vyjádření se v průběhu zjišťovacího procesu ( EIA ) a následný spěch způsobily nejen stres účastníků řízení, ale i výrazným způsobem zkomplikovali jednání s poskytovatelem dotace. Celá situace může vyústit až do zmaření investice což sebou ponese náklady jsme připraveni vymáhat. Připomínky Obce Rantířov měli být vypořádány na začátku, nikoliv téměř na konci celého řízení. Obec Rantířov se snaží zabránit vydání kladných úředních stanovisek k záměru i za cenu opakovaných neopodstatněných námitek v řízení.

 Legitimní stavební přípravou byly stavební opravy probíhající uvnitř stávající haly (likvidace nenosných konstrukcí – příček/ oprava elektroinstalace/ rozvody topení, dále pak betonová plocha s opěrkou, která nevyžadovala jakékoli opatření stavebního úřadu. Bohužel již v té době započali chodit na obec Rantířov a na příslušný stavební úřad podněty a nespokojenost občanů, která vyeskalovala v absolutní nenávist vůči naší společnosti. Bylo již však pozdě a objednaná technologie se musela uschovat, aby se neznehodnotila výše investované částky. Stavební úřad nás v žádném případě nešetřil a vždy nás vyzval k ukončení stavebních prací, za což jsme byli jako právnická firma ihned několikráte sankcionováni. Z nastíněného vývoje jednoznačně vyplývá, že bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, které bylo po podání žádosti o její dodatečné povolení přerušeno. Vše je o to komplikovanější, že se jedná o dvě stavby, které spolu přímo souvisejí. O stavbu technologie linky povrchových úprav, kterou povoluje obecný stavební úřad Magistrátu města Jihlavy a o stavbu retenční stanice pro zneutralizování odpadních vod, kde technologii povoluje zvláštní stavební úřad (vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy). 

5.     Obavy obyvatel Rantířova (potažmo ekologických organizací) z možných negativních důsledků stavby a jejich negativních vlivů na životní prostředí. 

Odpověď na tuto otázku jsem za společnost uvedl už v předchozích bodech. Jakýkoliv negativní dopad projektu nebyl ze strany autorizovaných odborníků shledán. Do výsledné podoby záměru byly promítnuty veškeré požadavky jednotlivých dotčených orgánů státní správy v oblasti životního prostředí, odpadů, odpadních vod, emisí, hygieny, územního plánování, bezpečnosti práce, atd.. Záměr pak bez komplikací prošel zjišťovacím řízením vlivu stavby na životní prostředí. V dalším procesu řízení o dodatečné povolení stavby nebyly opět k záměru stavby ze strany dotčených orgánů vzneseny žádné námitky, či zásadní připomínky, které by byly nesplnitelné.

Jediné připomínky mají zástupci Obce Rantířov, kteří uvádějí, že záměr není v souladu s územním plánem obce Rantířov, ( za chybný a nejasný výklad Územního plánu nemůže být připisován na vrub naší firmy ), nemůže být  ačkoliv obecně správní úřad toto v rozhodnutí o dodatečné povolení stavby potvrdil. Rozpor mezi odborem úřadu územního plánování (v této věci není dotčeným orgánem) a obecným stavebním úřadem nemůžu ze svého hlediska hodnotit.

Jako jednatel a zástupce společnosti, chci jasně deklarovat, že celý provoz automatické linky povrchových úprav a stanice vypouštění neutralizovaných vod nebude zhoršovat svými emisemi – hlukem, prašností, nebezpečnými vodami životní prostředí, potažmo bezprostřední okolní prostředí. Samozřejmě vnímáme blízkou bytovou zástavbu, jako nejchoulostivější problém, ne však neřešitelný, neboť jsou zde další kontrolní procesy, které při (jak my si vroucně přejeme) zkušebním provozu rozeznají možné nastavené limity. Dále upozorňuji, že v průběhu dalšího provozu je nutné zasílat kontrolní vzorky tak, aby byl zabezpečen zdárný průběh výroby.   

6.     Hodnotu investice, počet zaměstnanců, předpokládaný rozvoj firmy.

Hodnota investice do linky povrchových úprav a neutralizační stanice je v desítkách milionů Kč. Naše společnost v posledních letech investovala do svého rozvoje a obnovy další desítky milionů. Týkala se nových strojů, vzdělávání zaměstnanců, výrobních hal a výrobního areálu. Veškeré investice nám pomohly rozvíjet naše podnikání, zavádět nové výrobky a stabilizovat podnikání dle požadavků našich zákazníků. Současná investice nám má napomoci osamostatnit se od subdodavatelů povrchových úprav. Naše výrobky musíme vozit do okolních měst, což prodlužuje a prodražuje dobu výroby, nehledě na to, že naše malé výrobky nejsou pro velké zinkovny zajímavé, čemuž odpovídá i nižší kvalita zinkování. Vlastní linka je tak pro nás nezbytná. V současnosti zaměstnáváme přes 45 zaměstnanců, plánujeme přijmout dalších 5 lidí. S žádostí o práci k nám přicházejí i místní občané. Příležitost jim samozřejmě rádi nabídneme.

 7.     Obec Rantířov zastává názor, že stavba galvanovny není v souladu s územním plánem obce /linka povrchových úprav nespadá pod drobnou výrobu/.

 Zmiňovaný záměr jsme jako společnost M_KOVO s.r.o. konzultovali ještě před Zjišťovacím řízením, vedli o něm diskuze, zastupitelé měli potřebné informace o předmětné stavbě. Dále bylo svoláno na říjen 2014 na Magistrát města Jihlavy jednání, zda je projekt automatické linky v souladu s územním plánem obce Rantířov. Na tomto jednání byl přítomen pan starosta obce Rantířov a náš projekt jednoznačně podpořili.

 Pro doplnění informací můžeme předložit stanovisko KÚ kraje Vysočina k Územnímu plánu, kde je popsaná charakteristika VD, která je v regulativu pro průmyslovou zónu obce Rantířov. 

Pro vysvětlení: Celá linka povrchových úprav má za úkol na již hotový výrobek provést pouze povrchovou úpravu, tedy nejedná se o výrobní proces, ale pouze o službu /práci, která se díle provede??. Celý tento provoz je automatický, protože pouze v tomto případě, je možné garantovat zákazníkovi kvalitu a zajištění neunikání emisí do okolního prostředí. V případě, že se by se jednalo o „ruční“ provoz, není možné garantovat jak konstantní kvalitu povrchové úpravy včetně výstupního protokolu, tak výstupní limity látek a emisí do okolí. 

 Jako společnost M-KOVO s.r.o. jasně deklarujeme, že jsme splnili všechny dané odborné kritéria a legislativu. Naše společnost podniká v Rantířově desítky let a tato skutečnost by měla být zárukou dobrých sousedských vztahů i v budoucnu. 

 V Rantířově dne : 9.11.2016

 Vyhotovil : Tomáš Mičke – jednatel společnosti

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *